CÔNG KHAI THÔNG TIN

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

12/10/2015 3:12:55 PM

1. Tên ngành đào tạo

          - Tiếng Việt: Kế toán

          - Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêNin và Tư tưởng HCM và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

 - Hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục.

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội

3.2. Kiến thức chuyên ngành

- Có kiến thức về luật pháp, chuẩn mực, chế độ của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thống kê.

- Có kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn: Kế toán tài chính, kế toán quản trị,phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm toán, ...

- Hiểu và vận dụng pháp luật kế toán hiện hành (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán) để tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Có kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.

- Người học có khả năng xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

3.3. Kiến thức bổ trợ

- Có kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp và kiến thức về các nghiệp vụ bổ trợ thuộc lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, nghiệp vụ Ngân hàng, thuế,...

-  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC.

-  Tin học: Có trình độ tin học ứng dụng tương ứng với trình độ B.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1.  Kỹ năng cứng

a. Các khả năng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp cận các khoa học chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đào tạo.

- Ứng dụng khoa học tự nhiên, các nguyên lý kinh tế trong giải quyết các vấn đề cơ bản

- Thực hiện các công việc cơ bản về lập kế hoạch tài chính; tổ chức thống kê hoạt động kinh doanh; thực hiện các quy định về thuế trong các hoạt động kinh doanh.

- Triển khai các công việc về quản trị doanh nghiệp.

b. Kỹnăng thuộc lĩnh vực kế toán:

- Thực hiện và tuân thủ chế độ, chuẩn mực kế toán, tài chính Việt Nam.

- Thu thập, phân loại và tổ chức hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp theo đúng hệ thống tài khoản và sổ kế toán, phù hợp với các quy định của luật pháp và thông lệ, chuẩn mực kế toán.

-  Thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính: Kế toán vật tư, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán giá thành, kế toán tổng hợp...

-  Thực hiện các công việckiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, kiểm toán nộibộ.

-  Phân tích tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.

- Lập dự toán, phân tích, đánh giávà ra các quyết định kinh doanh.

- Thực hiện thành thạo toàn bộ công việc kế toán từ lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập các báo cáo kế toán và báo cáo thuế.   

4.2.Kỹ năng mềm

a. Các kỹ năng liên quan đến nhận thức:

- Kỹ năng làm việc hàng ngày: Viết trình bày báo cáo; sử dụng tin học cơ bản và ứng dụng tin học văn phòng; kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ chuyênngành.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và nghiên cứu: Tìm kiếm, phát hiện các vấn đề về quản lý thông tin, tài liệu; tiến hành khảo sát nghiên cứu; phân tích tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề; giải thích thông tin và báo cáo;có khả năng nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

b. Các kỹ năng liên quan đến hành vi:

- Kỹ năng cá nhân: Có khả năng linh hoạt trong các hoàn cảnh mới; có khả năng hoạt động và làm việc có kế hoạch và theo kế hoạch; có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo; làm việc tập trung và có mục tiêu cụ thể.

- Kỹ năng hoạt động nhóm: Có khả năng lắng nghe hiệu quả, trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; thuyết trình, tiếp thu kiến thức và đàm phán trao đổi với mọi người; hoạt động vì mục tiêu và tinh thần của nhóm, có khả năng phối hợp với đồng nghiệp và các thành viên trong nhóm.

5. Yêucầu về thái độ

-  Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

-  Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

-  Có tinh thần trách nhiệm,ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

-  Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thựchiện công việc.

-  Yêu ngành, yêu nghề và có khả năng làm việc theo nhóm

-  Có ý thức phục vụ xã hội, phục vụcộng đồng.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-  Nhân viên kế toán ở tất cả các bộ phận trong phòng kế toán ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

-  Nhân viên kế toán tại các công ty dịch vụ kế toán.

-  Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

-  Kế toán trưởng hoặc có khả năng chuyển đổi để làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.

-  Trợ lý kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ.

- Nhân viên phân tích tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

-  Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng.

- Nghiên cứu viên, chuyên gia về lĩnh vực kế toán.

7. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng học tiếp ở bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp như: kế toán, tài chính, kinh tế ...

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với cácvị trí được đảm nhận.

- Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

- Công văn số 2196/BGDĐT – GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chương trình giáo dục và chuẩn đầu ra ngành kế toán của Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Đại họcHà Nội, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình  hợp tác với Đại học Luật và Kinh tếBerlin....

- Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra (learning outcomes): Bologna Process,CDIO, Birmingham, The Institute of Chartered Accountants in Australia and CPAAustralia, UK Standard for Professional Engineering Competence...

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Hội đồng khoa học và định hướng nghiên cứu khoa học 8/30/2015 9:18:17 PM

  Công trình nghiên cứu khoa học 8/21/2015 3:48:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình