CÔNG KHAI THÔNG TIN

Công trình nghiên cứu khoa học

8/21/2015 3:48:37 PM
Công trình khoa học là sản phẩm trí tuệ của tất cả các giảng viên, chất lương và số lượng công trình ngày càng tăng và có giá trị khoa học cao, tính đến tháng 8 năm 2015 gần 40 công trình được thống kê

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

            Công trình khoa học là sản phẩm trí tuệ của tất cả các giảng viên, chất lương và số lượng công trình ngày càng tăng và có giá trị khoa học cao, tính đến tháng 8 năm 2015 gần 40 công trình được thống kê dưới đây:

STT

Tên công trình nghiên cứu (Bài báo, công trình, đề tài…)

Nơi công bố

Năm công bố

Tác giả/

đồng tác giả

1.      NCS.  TRẦN TỰ LỰC

1

Phát triển du lịch văn hóa khu vực Miền Trung

Tạp chí Văn Hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam (ISSN 0866-7373) Số 8.

2010

Tác giả

2

Những giải pháp cơ bản phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh

Tạp chí hoạt động khoa học, Bộ khoa học công nghệ (ISSN 0866 -1752) Số 3.

2009

Tác giả

3

Phát triển du lịch Hành Lang Kinh tế Đông Tây (Tiềm năng và thực trạng phát triển)

Tạp chí Văn Hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam (ISSN 0866-7373) Số 8.

2009

Đồng tác giả

4

Phát triển du lịch Hành Lang Kinh tế Đông Tây

Tạp chí Văn Hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam (ISSN 0866-7373) Số 9.

2009

Đồng tác giả

5

A Study of Developing Tourism EWEC to participate to hunger elimination and poverty lleviation in Vietnamese localities

Hội thảo khoa học tại trường Đại học Nakhon Sakhon – Thái Lan

2009

Đồng tác giả

6

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Hội thảo di sản thiên nhiên thế giới

2009

Tác giả

7

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch ở Quảng Bình

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nguồn nhân lực Ngành văn hóa – Du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển

2009

Tác giả

8

Nghiên cứu vận dụng Marketing địa phương trong phát triển du lịch

Tạp chí Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình (Số 6.)

2010

Tác giả

9

Nghiên cứu lý luận về sự hài lòng của khách hàng và chiến lược làm khách hàng hài lòng.

Thông báo khoa học – Trường Đại học Quảng Bình (Số 6)

2010

Tác giả

10

Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Cộng đồng góp phàn xóa đói giảm nghèo ở Quảng Bình

Tạp chí Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình (Số 6.)

2009

Đồng tác giả

11

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trực tiếp kinh doanh du lịch ở Quảng Bình

Tạp chí Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Bình (Số 7.)

2009

Đồng tác giả

12

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Miền trung Tây nguyên.

2004

(tham gia)

Đã nghiệm thu tốt

Cấp Bộ

13

Xây dựng các mô hình du lịch nhằm xóa đói giảm nghèo khu vực Miền núi các tỉnh Miền Trung và Tây nguyên.

2006

(tham gia)

Đã nghiệm thu tốt

Cấp Bộ

14

 Phát triển kinh tế hộ, trang trại cho vùng định canh, định cư và kinh tế mới ở 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa tỉnh Quảng Bình

Thực hiện xử lý, phân tích số liệu điều tra

Đã nghiệm thu tốt

Câp Tỉnh

2.      ThS. TRẦN THỊ THU THỦY

1

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân sử dụng vốn vay trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học xã hội nhân văn Đại học Huế  

 

2011

Đồng tác giả

2

Thực trạng việc làm của lao động nông thôn huyện Tuyên Hóa – tỉnh Quảng Bình

Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Quảng Bình

2014

Tác giả

3

Hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Quảng Bình

2012

Tác giả

4

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh Cao su tiểu điền tỉnh Quảng Bình

Đề tài khoa học cấp cơ sở

2014

Thành viên

5

thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản và khả năng cạnh tranh của sản phẩm ở huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Đề tài khoa học cấp cơ sở

2013

Thành viên

6

Phân tích chuổi giá trị sản phẩm kinh doanh cây cao su ở Quảng Bình

Đề tài khoa học cấp cơ sở

2012

Thành viên

7

Hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ

2010

Tác giả

3. NCS.ThS. TRƯƠNG THÙY VÂN

1

Xây dựng hệ thống thong tin kế toán phục vụ quản trị cước viễn thông  - công nghệ thông tin tại Viễn thong Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ

 

2011

Tác giả

2

Xây dựng quy trình cung cấp thông tin kế toán phục vụ công tác quản trị cước viễn thong – công nghệ thong tin tại Viễn Thông Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

2013

Tác giả

3

Nhận diện lien kết giữa kế toán và thuế thu nhập doanh nghiệp - khảo sát ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Kinh tế - Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2015

Tác giả

4

Đào tạo ngành kế toán dựa trên chuẩn đầu ra tại trường Đại học Quảng Bình - thực trạng và giải pháp

Hội thảo Quốc gia Kế toán kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập

2014

Đồng tác giả

5

Xây dựng ngân hang đề thi học phần kế toán tài chính I chuyên ngành Đại học kế toán hệ chính quy tại trường Đại học Quảng Bình

Đề tài cấp cơ sở (thành viên tham gia) năm 2013 - 2014

2014

Thành viên

4.      NCS.ThS. BÙI KHẮC HOÀI PHƯƠNG

1

Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sỹ)

 

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

2011

Tác giả

2

Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. (Nghiên cứu khoa học)

 

 

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

2006

Tác giả

3

Giải pháp hỗ trợ về vốn tín dụng nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

 

 

ĐH Kinh tế Đà Nẵng

 

 

Tác giả

5.      ThS. PHAN THỊ THU HÀ

1

Xây dựng ngân hàng đề thi Kế toán tài chính 1 đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngành Kế toán trường Đại học Quảng Bình  

Đại học Quảng Bình

2013

Chủ nhiệm

2

 Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

Luận văn thạc sĩ

: 2010

Tác giả

3

 Đánh giá khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm Việt Nam thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính 

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

2014

Tác giả

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần chuyên ngành Kế toán tại  

 Kỷ yếu trường trường Đại học Quảng Bình

2013

 

6.      ThS. NGUYỄN TUYẾT KHANH

1

Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Quảng Bình

Đại học kinh tế Huế

2012

Luận văn Thạc sĩ

2

Phân tích tỷ số tài chính trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp, xây dựng trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đề tài khoa học cấp cơ sở

2013

Chủ nhiệm đề tài

3

Phân tích nhóm tỷ số phản ánh khả năng sinh lời của các doanh nghiệp huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình 

Đại học Huế

2015

Tác giả

7.      ThS. HOÀNG THỊ DỤNG

1

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm cao su ở tỉnh Quảng Bình. (Luận văn thạc sĩ)

ĐH Kinh tế Huế

2011

 

8.      CH. NGUYỄN THỊ DIỆU THANH

1

Kiểm soát nội bộ hoạt động giao dịch một cửa tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhành Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐH Kinh tế Huế

2011

Tác giả

9.      CH. DƯƠNG NGỌC SÁU

1

"Những tác động của NHNN đến xử lý nợ xấu của hệ thống NHTM  Viêt Nam, bối cảnh và triển vọng",

Kỷ yếu hội thảo cấp trường - trường đại học kinh tế Đà Nẵng

2014

Tác giả

2

 Phân tích điểm yếu của hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo cấp trường - trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2015

Tác giả

10. ThS. VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG

1

Lễ hội đập trống macoong từ góc nhìn so sánh.

Hội thảo khoa học quốc tế năm 2014 

2014

Đồng tác giả

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình