Đào tạo và NCKH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐH QTKD

10/7/2017 8:47:09 AM

 

     UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                     Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học    

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-ĐHQB ngày    tháng     năm

của Hiệu trưởng Trường Đại học  Quảng Bình)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Cử nhân Quản trị kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

1.2.2. Về kỹ năng

Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông và có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức cộng động, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo và tác phong công nghiệp; có ý thức và năng lực hợp tác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.2.4. Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt trình độ về tin học ứng dụng tương đương trình độ B và ngoại ngữ tiếng Anh Bậc 3/6 tương đương B1.

1.2.5 Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.

2. Chuẩn đầu ra:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học có khả năng:

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng HCM và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

-  Hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giáo dục.

- Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp gồm: Quản trị nhân sự, quản lý sản xuất và vận hành, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị dự án,... và một số vấn đề cơ bản của quản lý doanh nghiệp như sáng lập doanh nghiệp, tài chính, kế toán, tiếp thị, luật, có kiến thức tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế...

- Có trình độ tiếng Anh Bậc 3/6 tương đương B1.

      - Có trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ B.

      - Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

       - Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 136 tín chỉ (TC)

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)                              

5. Đối tượng tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  Thực hiện theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và thông tư 57.

7. Thang điểm

Thực hiện theo quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và thông tư 57.

8. Nội dung chương trình

8.1. Kiến thức giáo dục đại cương                                                 22 Tín chỉ

      (Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

TT

Tên học phần

Số TC

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

3

Pháp luật đại cương

2

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Kinh tế học đại cương

2

6

Toán cao cấp C

3

7

Xác suất thống kê

3

8

Tin học

2

9

Giáo dục thể chất

4

10

Giáo dục quốc phòng

8

 

8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                       114 Tín chỉ

8.2.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                         27 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

11

Kinh tế vi mô

3

12

Kinh tế vĩ mô

3

13

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

3

14

Kinh tế quốc tế

3

15

Kinh tế phát triển

3

16

Quản trị học

3

17

Luật kinh doanh

3

18

Kinh tế lượng

3

19

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

 

8.2.2. Kiến thức ngành                                                                        64 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

20

Nguyên lý kế toán

3

21

Marketing căn bản

3

22

Quản trị tài chính

4

23

Quản trị sản xuất

4

24

Quản trị chiến lược

3

25

Quản trị rủi ro

3

26

Quản trị Marketing

3

27

Quản trị nhân lực

4

28

Quản trị chất lượng

3

29

Quản trị bán hàng

3

30

Quản trị thương hiệu

3

31

Hệ thống thông tin quản lý

3

32

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

33

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

3

34

Thống kê kinh doanh

3

35

Tâm lý học quản trị kinh doanh

3

36

Quản trị văn phòng

3

37

Tài chính - Tín dụng

3

38

Thị trường chứng khoán

3

39

Thương mại điện tử

3

 

8.2.3. Kiến thức bổ trợ                                                                           6 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

40

Tiếng Anh chuyên ngành

4

41

Thuế

2

 

8.2.4. Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp                                                                                      17 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

 

Thực tập

10

42

Thực tập tổng hợp

4

43

Thực tập tốt nghiệp

6

44

Khóa luận TN hoặc các học phần thay thế KLTN

7

45

Chuyên đề quản trị kinh doanh

3

46

Quản trị doanh nghiệp

4

 

9. Kế hoạch giảng dạy

TT

Tên học phần

Số TC

Giáo dục quốc phòng-An ninh (giảng dạy tập trung theo đợt)

Học kỳ I

17 TC

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2

Tin học

2

2

Pháp luật đại cương

2

3

Kinh tế học đại cương

2

4

Kinh tế vi mô

3

5

Toán cao cấp C

3

6

Xác suất thống kê

3

7

Giáo dục thể chất 1

1

Học kỳ II

18 TC

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế phát triển

3

4

Quản trị học

3

5

Nguyên lý kế toán

3

6

Marketing căn bản

3

7

Giáo dục thể chất 2

1

Học kỳ III

17 TC

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Luật kinh doanh

3

3

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

3

4

Thống kê kinh doanh

3

5

Tài chính – Tín dụng

3

6

Kinh tế quốc tế

3

7

Giáo dục thể chất 3

1

Học kỳ IV

18 TC

1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2

Thương mại điện tử

3

3

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

3

4

Thuế

2

5

Quản trị sản xuất

4

6

Kinh tế lượng

3

7

Giáo dục thể chất 4

1

Học kỳ V

19 TC

1

Quản trị tài chính

4

2

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

3

Quản trị chất lượng

3

4

Quản trị bán hàng

3

5

Tâm lý học quản trị kinh doanh

3

6

Hệ thống thông tin quản lý

3

Học kỳ VI

16 TC

1

Quản trị nhân lực

4

2

Quản trị Marketing

3

3

Quản trị văn phòng

3

4

Tiếng Anh chuyên ngành 1

2

5

Thực tập tổng hợp

4

Học kỳ VII

18 TC

1

Quản trị rủi ro

3

2

Quản trị chiến lược

3

3

Quản trị thương hiệu

3

4

Tiếng Anh chuyên ngành 2

2

5

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

6

Thị trường chứng khoán

3

Học kỳ VIII

13TC

1

Thực tập tốt nghiệp

6

2

Tốt nghiệp (làm KL hoặc các HP thay thế)

7

 

1.      Chuyên đề quản trị kinh doanh

3

2.      Quản trị doanh nghiệp

4

 

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

10.1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin                                   5 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý thuyết: 75 tiết                                                       

10.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                         2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý thuyết: 30 tiết                                                       

10.3 Pháp luật đại cương                                                                                          2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung; nhà nước và pháp luật Việt Nam nói riêng, về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật cũng như vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra học phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Lý thuyết: 30 tiết       

10.4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                                  3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý thuyết: 45 tiết                                                                                                        

10.5 Kinh tế học đại cương                                                                                      2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

          Học phần giới thiệu các khái niệm, nguyên lý và vấn đề cơ bản nhất của kinh tế học; các học thuyết kinh tế; các ý tưởng lớn làm nền tảng cho việc nghiên cứu kinh tế học và cách tiếp cận vấn đề của các nhà kinh tế.

Lý thuyết: 30 tiết                                                

        10.6 Toán cao cấp C                                                                                               3 TC

Điều kiện tiên quyết:  Không

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về giải tích toán học như: Hàm số, ma trận, vi phân, tích phân (tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng) để sinh viên có đủ khả năng tiếp thu các kiến thức cơ sở và chuyên môn. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic, phương pháp phân tích định lượng các vấn đề kinh tế để ứng dụng khi học các học phần nâng cao.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.7 Xác suất thống kê                                                                                              3 TC

          Điều kiện tiên quyết: Không

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xác suất – Thống kê để phục vụ trong học tập và nghiên cứu chuyên môn và ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế về chuyên môn.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.8 Tin học                                                                                                                2 TC

          Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về tin học, về cấu tạo và vận hành của máy tính điện tử, cách sử dụng một số hệ điều hành thông dụng (MS DOS, WINDOWS) và khai thác mạng máy tính nhằm giúp cho sinh viên hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy tính trong học tập cũng như trong các hoạt động của mình sau này.

Lý thuyết: 15 tiết                                                                    Thực hành: 15 tiết   

10.9 Giáo dục thể chất                                                                                             4 TC

          Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung thực hiện theo Thông số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

10.10 Giáo dục quốc phòng                                                                                         8TC                      Nội dung ban hành tại thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm

2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lý thuyết: 98 tiết                                                                    Thực hành: 22 tiết

10.11 Kinh tế vi mô                                                                                                 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin.

Trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp thu được các môn kinh tế ngành và các môn chuyên ngành theo chương trình đào tạo quản trị kinh doanh ở trình độ cao đẳng.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.12 Kinh tế vĩ mô                                                                                                   3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô.

Học phần nằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh tế học vĩ mô để sinh viên có cái nhìn tổng quát về nền kinh tế quốc dân, tạo tiền đề để nghiên cứu học tập các môn chuyên ngành.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.13 Tin học ứng dụng trong kinh doanh                                                            3 TC

Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về thông tin và vai trò của thông tin kinh tế; Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản; Ứng dụng cơ bản của excel trong các hệ thống thông tin kinh tế; Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế; Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế…

Lý thuyết: 30 tiết                                                                    Thực hành: 15 tiết

10.14 Kinh tế quốc tế                                                                                                3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin trong tổ chức và giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp như: Hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin marketing, hệ thống thông tin về quản lý kinh doanh và sản xuất,… Thông qua đó sinh viên có thể vận dụng các thông tin thu thập được để lập kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.15 Kinh tế phát triển                                                                                            3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô.

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế của các nước đang phát triển; đặc điểm, nội dung biểu hiện sự tiến bộ của các mô hình tăng trưởng và  phát triển kinh tế; phương pháp phân tích các chỉ số (HDI, tốc độ tăng trưởng…) và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế (vốn, lao động, khoa học kỹ thuật, chính sách…)

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.16 Quản trị học                                                                                                     3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị học giúp sinh viên tiếp cân với lịch sử phát triển của các tư tưởng quản trị; nắm bắt được những vấn đề cơ bản trong một tổ chức như: Tổ chức, môi trường hoạt động của tổ chức, nhà quản trị, các quyết định của nhà quản trị và các chức năng quản trị.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.17 Luật kinh doanh                                                                                              3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô

Học phần trang bị cho sinh viên các lý luận cơ bản về luật kinh doanh, pháp luật chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.18 Kinh tế lượng                                                                                                 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Kinh tế vĩ mô.

          Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong việc quản trị doanh nghiệp như: Quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, hàng tồn kho. Bên cạnh đó còn trang bị các phương pháp luận về phân tích kinh tế.

          Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.19 Quản lý nhà nước về kinh tế                                                                         3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô.

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và công cụ quản lý kinh tế của nhà nước như vai trò, chức năng và nội quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp,…

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.20 Nguyên lý kế toán                                                                                           3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kế toán như đối tượng, nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán và các nội dung liên quan đến Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.21 Marketing căn bản                                                                                         3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô.

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, nghiên cứu marketing, thị trường, các quyết định trong marketing.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.22 Quản trị tài chính                                                                                            4 TC

Điều kiện tiên quyết: Tài chính – Tín dụng

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp như: Phân tích yếu tố lãi suất trong các quyết định tài chính; quản lý vốn cố định và vốn lưu động; định giá cổ phiếu và trái phiếu;…Trên cơ sở đó sinh viên sẽ có khả năng  nắm bắt và sử dụng được những công cụ và kỹ thuật quản lý tài chính để thực hiện tốt chức năng của một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp; thu thập và phân tích thông tin để ra các quyết định về tài chính.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.23  Quản trị sản xuất                                                                                           4 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất như: Nội dung nghiên cứu của quản trị sản xuất; phương pháp dự báo nhu cầu sản xuất; thiết kế được hệ thống sản xuất và bố trí mặt bằng sản xuất;…

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.24 Quản trị chiến lược                                                                                        3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Học viên sẽ hiểu và nắm được về quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, công việc nội dung của hình thành, thực thi chiến lược, các công cụ được sử dụng để phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh. Sau khi học giúp rèn kỹ năng tư duy chiến lược,  vận dụng để xây dựng chiến lược kinh doanh và thực thi, đánh giá chiến lược trong tổ chức của mình.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.25 Quản trị rủi ro                                                                                                3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Mục tiêu học phần: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về quản trị rủi ro doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu được bản chất của quản trị rủi ro của một tổ chức  và nắm được quy trình thực hiện quản trị rủi ro như: nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro và xử lý rủi ro.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.26 Quản trị Marketing                                                                                        3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Marketing căn bản

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị Marketing và kỹ thuật vận dụng trong phân tích và đánh giá hoạt động quản trị Marketing trong các doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.27 Quản trị nhân lực                                                                                            4 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Trang bị cho sinh viên hiểu được thế nào là quản trị sự, sự cần thiết của nó trong một tổ chức, doanh nghiệp; thấy được sự cần thiết phải xây dựng một tiêu chuẩn quản trị nhân sự một tổ chức, doanh nghiệp qua đó hiểu được trách nhiệm và các vấn đề ảnh hưởng đối với quản lý nguồn nhân lực ở một tổ chức doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.28  Quản trị chất lượng                                                                                     3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng như: Quá trình hình thành các lý thuyết quản lý chất lượng; vai trò của quản lý chất lượng trong các tổ chức; các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng; các công cụ quản lý chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Trên cơ sở đó sinh viên có khả năng từng bước vận dụng các lý thuyết quản lý chất lượng vào thực tiễn công việc.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.29 Quản trị bán hàng                                                                                           3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học, Marketing căn bản

Trang bị kiến thức cho sinh viên về quản trị bán hàng. Cụ thể là khái quát về nhân viên bán hàng và người quản trị bán hàng. các kỹ năng cần thiết để một người trở thành một nhà quản lý bán hàng xuất sắc; xây dựng đội ngũ bán hàng thông thạo và có năng suất; và quản trị lực lượng bán hàng.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.30 Quản trị thương hiệu                                                                                     3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị Marketing

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về thương hiệu; cách thức xây dựng thương hiệu; thiết kế, đăng ký thương hiệu và quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanh.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.31 Hệ thống thông tin quản lý                                                                           3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin trong tổ chức và giới thiệu một số hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp như: Hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin marketing, hệ thống thông tin về quản lý kinh doanh và sản xuất,…Thông qua đó sinh viên có thể vận dụng các thông tin thu thập được để lập kế hoạch kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Lý thuyết: 30 tiết                                                

10.32 Phân tích hoạt động kinh doanh                                                                  4 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị tài chính, quản trị sản xuất

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sinh viên rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề trong quá trình phân tích kinh doanh đồng thời vận dụng các phương pháp phân tích để phân tích những nội dung cụ thể trong doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                                               

10.33 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư                                                            3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các kỹ thuật thiết lập, thẩm định và đánh giá một dự án đầu tư.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.34 Thống kê kinh doanh                                                                                    3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê, các phương pháp thống kê nghiệp vụ kinh doanh và những kỹ năng vận dụng vào thực tiễn ở các doanh nghiệp: Các phương pháp điều tra, chọn mẫu, phân tích và tổng hợp; Các phương pháp thống kê về doanh thu, chi phí và giá thành, kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.35 Tâm lý học quản trị kinh doanh                                                                   3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học đại cương, Marketing căn bản.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tâm lý học trong kinh doanh nhằm hiểu được tâm lý học kinh doanh, vấn đề con người trong kinh doanh, các đặc điểm xã hội – tâm lý của giới doanh nhân và những yêu cầu đặt ra về nhân cách giám đốc doanh nghiệp, tâm lý khách hàng, khoa học nhận biết và giao tiếp trong kinh doanh.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.36 Quản trị văn phòng                                                                                         3 TC

Điều kiện tiên quyết: Quản trị học.

Học phần này cung cấp kiến thức tổng quát về quản trị hành chính văn phòng, các nghiệp vụ cơ bản về văn phòng. Môn học trang bị cho sinh viên kỹ năng quản lý hành chính văn phòng một cách khoa học như biết tổ chức nơi làm việc, xây dựng ban hành văn bản, quản lý văn bảnvà kỹ năng tổ chức công tác lễ tân hội nghị, công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.37 Tài chính – Tín dụng                                                                                     3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về mối quan hệ kinh tế giữa các thực thể tài chính phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính. Giới thiệu cấu trúc, sự hoạt động của các khâu trong hệ thống tài chính như: Tài chính Nhà nước, tài chính khu vực phi tài chính, tài chính của khu vực tài chính, tài chính các hộ gia đình và tài chính các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường mở.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.38 Thị trường chứng khoán                                                                                3 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ.

Nội dung chủ yếu của học phần nhằm giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán; Hàng hóa của thị trường chứng khoán; Nghiệp vụ phát hành chứng khoán; Thực hành giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu về thị trường phi tập trung, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ...

Lý thuyết: 45 tiết

10.39 Thương mại điện tử                                                                                        3 TC

Điều kiện tiên quyết: Marketing căn bản, Tin học căn bản.

Cung cấp kiến thức cơ bản về tổng quan các hoạt động thương mại điện tử, cách thức tiến hành hoạt động kinh doanh trên mạng. Xác định được và biết cách tiêp cận các đối tượng khách hàng trên Internet. Ngoài ra, sinh viên cũng được cung cấp quy trình xây dựng website, các yếu tố cần có cho một website, các phương thức thanh toán và hình thức quảng cáo hiệu quả.

Lý thuyết: 45 tiết

10.40 Tiếng Anh chuyên ngành                                                                               4 TC

Điều kiện tiên quyết:  Tiếng Anh căn bản 

           Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp, vốn từ vựng sử dụng trong chuyên ngành quản trị kinh doanh, giúp cho sinh viên có khả năng đọc và tra cứu các tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nghiên cứu.

           Lý thuyết: 60 tiết                                              

10.41 Thuế                                                                                                                   2 TC

Điều kiện tiên quyết: : Nguyên lý kế toán

Học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thuế, tầm quan trọng, tác động của việc đánh thuế đến nền kinh tế, nguyên tắc xác lập các loại thuế khác nhau. Trên cơ sở lí luận chung, môn học đi sâu nghiên cứu nội dung cơ bản của một số sắc thuế chủ yếu hiện hành ở Việt nam như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn cách hạch toán các loại thuế doanh nghiệp.

Lý thuyết: 30 tiết

10.42 Thực tập tổng hợp                                                                                           4 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên hoàn thành đầy đủ các học phần theo quy định đến kỳ 4

Nhằm nhằm rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn bộ hoạt động của một đơn vị “ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan quản lý kinh tế, lãnh thổ.”

10.43 Thực tập tốt nghiệp                                                                                        6 TC

Điều kiện tiên quyết: Thực tập tổng hợp.

Mục tiêu nhằm tiếp cận thực tiễn về doanh nghiệp, công tác quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó rèn luyện cho sinh viên phương pháp nghiên cứu tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và rèn luyện kỹ năng phương pháp làm việc thực tiễn trong công quản trị kinh doanh.

10.44 Khóa luận tốt nghiệp                                                                                     7 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên hoàn thành đầy đủ các học phần và thỏa mãn các tiêu chí thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo quy định.

Mục tiêu nhằm rèn luyện cho sinh viên phương pháp phân tích, tổng hợp toàn bộ hoạt động của một đơn vị “Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cơ quan quản lý kinh tế, lãnh thổ,…. Trên cơ sở đó nghiên cứu chuyên sâu một phần hành quản trị kinh doanh cụ thể trong một đơn vị.

10.45 Chuyên đề quản trị kinh doanh                                                                    3 TC

Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu và viết một chuyên đề quản trị về các lĩnh vực: Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực (lao động, tiền lương), Quản trị Tài chính, Phân tích hoạt động kinh doanh và Quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Lý thuyết: 45 tiết                                                

10.46 Quản trị doanh nghiệp                                                                                   4TC

Điều kiện tiên quyết: Thực tập tốt nghiệp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản lý luận và phương pháp nghiên cứu kinh tế; Kiến thức, kỹ năng quản trị trong doanh nghiệp và việc vận dụng trong tạo lập, lựa chọn loại hình pháp lý và tổ chức vận hành doanh nghiệp.

Lý thuyết: 60 tiết

         11. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

11.1. Danh sách giảng viên cơ hữu

Giảng dạy các môn chuyên ngành

TT

Họ và tên

Năm sinh

Văn bằng cao nhất,

ngành đào tạo

Học phần

giảng dạy

1

Trần Tự Lực

1977

Tiến sĩ, Kinh tế

Marketing cơ bản, Quản trị Marketing, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị học

2

Nguyễn Văn Chung

1983

Tiến sỹ, QTKD

Tiếng anh chuyên ngành

Thương mại điện tử

Hệ thống thông tin quản lý

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

3

Phan Thị Thu Hà

1985

Thạc sỹ, Kế toán Kiểm toán và Phân tích

Kế toán tài chính 1

Phần mềm kế toán

Kế toán tài chính 3

Kế toán chi phí

Nguyên lý kế toán

4

Trương Thùy Vân

1985

Thạc sỹ, Kế toán

Kế toán tài chính 2

Kế toán hành chính sự nghiệp

Tổ chức công tác kế toán

Nguyên lý kế toán

5

Trần Thị Thu Thủy

1982

Thạc sỹ, Kinh tế

Kinh tế lượng

Kinh tế vĩ mô

6

Hoàng Thị Dụng

1983

Thạc sỹ, QTKD

Kinh tế vi mô

Quản trị sản xuất

Quản trị doanh nghiệp

7

Bùi Khắc Hoài Phương

1984

Thạc sỹ, Tài chính Ngân hàng

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Tài chính tiền tệ

Nguyên lý thống kê kinh tế

8

Nguyễn Tuyết Khanh

1985

Thạc sỹ, QTKD

Phân tích báo cáo tài chính

Tài chính doanh nghiệp

9

Trương Quang Hùng

1985

Cao học, QTKD

Quản trị học

10

Nguyễn Thị Thanh Nga

1987

Thạc sỹ, Kế toán

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính 3

Tổ chức công tác kế toán

Nguyên lý kế toán

Hệ thống thông tin kế toán 2

11

Nguyễn Thị Thu Ngọc

1988

Thạc sỹ, QTKD

Marketing cơ bản

12

Nguyễn Thị Diệu Thanh

1989

Thạc sỹ, Kế toán

Tin học kế toán

Kiểm toán

Nguyên lý kế toán

Hệ thống thông tin kế toán1

13

Nguyễn Thị Kim Phụng

1988

Thạc sỹ, KTPT

Tín dụng và thanh toán quốc tế

14

Phạm Thị Bích Thủy

1988

Thạc sỹ, QTKD

Marketing căn bản

15

Dương Thị Ngọc Sáu

 

Thạc sỹ, Tài chính ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Thị trường chứng khoán

16

Phan Nữ Ý Anh

1988

Thạc sỹ, QTKD

Thuế

17

Lê Khắc Hoài Thanh

1989

Thạc sỹ, Kinh tế

Tiếng anh chuyên ngành

Chuẩn mực kế toán quốc tế

18

Dương Hải Long

1987

Thạc sỹ, QTKD

Tâm lý học kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh

Quản trị bán hàng

19

Nguyễn Thị Hà Thanh

1988

Thạc sỹ, QTKD

Nguyên lý kế toán

Phần mềm kế toán

Kế toán chi phí

Kế toán hành chính sự nghiệp

20

Trần Ngọc Thùy Dung

1989

Thạc sỹ, QTKD

Kinh tế lượng

Thẩm định dự án đầu tư

21

Nguyễn Thị  Thanh Hương

1980

Thạc Sỹ, Kinh tế

Kinh tế vi mô, Thẩm định dự án đầu tư

22

Nguyễn Xuân Hảo

1974

Tiến sĩ, Kinh tế

Kinh tế vi mô, Quản trị tài chính,

23

Phan Văn Thành

1987

Tiến sĩ, Kinh tế

Kinh tế học đại cương

Giảng dạy các môn học khác

TT

Các thành viên

Chuyên ngành

Ghi chú

BỘ MÔN TIN HỌC

1

TS. Đậu Mạnh Hoàn

Tin học

 

2

TS.  Phạm Xuân Hậu

Tin học

 

3

TS. Hoàng Văn Dũng

Tin học

 

4

NCS. Trần Văn Cường

Tin học

 

5

NCS. Hoàng Minh Tuyền

Tin học

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1

TS. Nguyễn Đình Hùng

Tiếng Anh

 

2

TS. Lê Thị Hằng

Tiếng Anh

 

3

TS. Võ Thị Dung

Tiếng Anh

 

4

TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

Tiếng Anh

 

5

NCS. Phạm Thị Hà

Tiếng Anh

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1

TS. Trần Thuỷ

GDTC

 

2

NCS. Cao Phương

GDTC

 

3

ThS. Nguyễn Thị Tuyến

GDTC

 

4

Th.S Nguyễn Anh Tuấn

GDTC

 

BỘ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1

TS. Trần Đức Hiền

Chính trị

 

2

 TS. Nguyễn Văn Duy

TT HCM

 

3

ThS. Nguyễn Đình Lam

Triết học

 

4

ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc

Triết học

 

5

ThS. Hoàng Thanh Tuấn

TT HCM

 

BỘ MÔN LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN

1

NCS. Trần Hữu Thân

Triết học

 

2

ThS. Lương Thị Lan Huệ

Triết học

 

3

ThS. Trần Hương Giang

Triết học

 

4

ThS. Nguyễn Thị Anh Khuyên

Triết học

 

5

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Triết học

 

6

ThS. Phan Thị Thu Hà

Triết học

 

7

ThS. Nguyễn Thị Hương Liên

Triết học

 

NHÓM CHUYÊN MÔN CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT

1

TS. Trần Thị Sáu

Luật

 

2

ThS. Phùng Thị Loan

Luật

 

3

ThS. Nguyễn Thị Như Nguyệt

Triết học

 

4

ThS. Phan Phương Nguyên

Hành chính học

 

5

ThS. Nguyễn Hoàng Thủy

Luật

 

NHÓM CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1

 Cao Đăng Văn

GDCT

 

2

Trần Nam Long

GDCT

 

3

Dương Công Vĩnh

GDCT

 

4

Dương Thế Công

GDCT

 

5

Lê Thị Hiếu

GDCT

 

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

12.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm

Trong kế hoạch phát triển, Trường Đại học Quảng Bình có cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo. Hiện tại, trường được quy hoạch thành 2 khu vực với diện tích 45 ha. Hiện tại, Nhà trường có 48 phòng học đạt chuẩn trong 4 nhà cao tầng với tổng diện tích là 18.000 m2 (không có phòng học cấp 4); có 04 phòng máy tính gồm 150 máy phục vụ giảng dạy và 50 máy phục vụ công tác quản lý nối mạng Internet tốc độ cao; Các thiết bị dạy học như projecter, overhead,..., hệ thống thiết bị nghe nhìn, in ấn đủ phục vụ cho công tác đào tạo, thông tin tuyên truyền và sinh hoạt văn hóa.

12.2. Thư viện

            Thư viện Trường Đại học Quảng Bình có hơn 90.000 cuốn sách thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục, Kinh tế, lý luận chính trị - xã hội, trong đó có gần 53.000 sách tham khảo, 27.000 sách giáo trình và hơn 35 tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra Thư viện tỉnh Quảng Bình có khá nhiều sách, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Riêng sách tham khảo, giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, học tập ngành Tin học có 150 đầu sách với hơn 2000 cuốn.

12.3. Giáo trình, bài giảng

TT

Nhan đề

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

1

Phân tích hoạt động doanh nghiệp

Nguyễn Tấn Bình

NXB Đại học quốc gia TP HCM

2006

2

Giáo trình kinh tế lượng

TS.Lê Dân

Nhà xuất bản Đà Nẵng

2010

3

Quản trị Marketing trong doanh nghiệp

TS. Trương Đình Chiến

NXB Thống Kê

2002

4

Giáo trình quản trị học

TS. Phạm Minh Châu, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hiệp, TS. Phạm Xuân Lan

NXB Phương Đông

2006

5

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

TS. Nguyễn Công Nhự

NXB Thống kê

2003

6

Giáo trình lý thuyết thống kê ứng dụng trong quản trị và kinh tế

Hà Văn Sơn

NXB Thống kê

2004

7

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

NXB Lao động -Xã hội

2002

8

Giáo trình quản trị rủi ro doanh nghiệp

Tập thể tác giả giảng viên bộ môn QTTC khoa QTKD

NXB Thống Kê

2002

9

Giáo trình lý thuyết tài chính – tiền tệ

PGS.TS Nguyễn Hữu Tài

NXB ĐH Kinh tế quốc dân

2007

10

Thanh toán quốc tế

TS. Nguyễn Minh Kiều

NXB Thống kê

2006

11

Phân tích chứng khoán

PGS. TS Bùi Kim Yến

NXB Giao thông vận tải.

2009

12

Giáo trình Thị trường chứng khoán

PGS. TS Bùi Kim Yến

NXB Giao thông vận tải.

2009

13

Phân tích dự án đầu tư

Trịnh Thùy Anh

NXB Thống kê

2008

14

Chuyên đề kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương

TS. Lê Quân

Đại học Thương Mại

2006

15

Hệ thống thông tin quản lý 

Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh

NXB Tài chính

2011

16

Quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyễn Văn Chọn

NXB KH-KT

2001

17

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng

TS. Đặng Văn Bản

NXB Tài chính

2005

18

Bán hàng & Quản trị bán hàng

Trần Đình Hải

NXB thống kê

2005

19

Quản trị bán hàng 

James M. Comer

NXB Hồng Đức

1990

20

Quản trị chiến lược

GS. TS Đoàn Thị Hồng Vân

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

21

Giáo trình quản trị chiến lược

PGS.TS. Lê Thanh Tâm

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

2000

22

Giáo trình quản trị rủi ro

Tập thể tác giả giảng viên bộ môn QTTC khoa QTKD

NXB Giáo dục

1998

23

Quản trị sản xuất và dịch vụ

GS. TS Đồng Thị Thanh Phương

 NXB Thống kê

2002

24

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

TS. Phùng Thị Hồng Hà, TS. Thái Thanh Hà

NXB Đại học Huế

2009

25

Franchise - Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh

Lý Quí Trung

NXB Trẻ

2006

26

Thương hiệu với nhà quản lý

Nguyễn Quốc Thịnh

NXB Chính trị Quốc gia

2004

27

Giáo trình lý thuyết tài chính – tiền tệ

PGS.TS Nguyễn Hữu Tài

NXB ĐHKTQD, Hà Nội.

2007

28

Giáo trình tâm lý học kinh doanh

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương- TS. Đức Uy

NXB Thống kê

2008

29

Kinh tế - Kỹ thuật phân tích và lựa chọn dự án đầu tư

GS. Phạm Phụ

NXB Thống kê TP.HCM

2007

30

Giáo trình Thuế  

Nguyễn Thị Liên; Nguyễn Văn Hiệu

Học viện tài chính.

2008

31

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Đồng Thị Thanh Phương

NXB Thống kê.

Mới nhất

32

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh

NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Mới nhất

33

Thuế và kế toán thuế VIệt Nam- Lý Thuyết và thực hành

Pham Đức Cường

Nhà xuất bản Tài chính

2011

34

 Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam

Bùi Xuân Lưu

Nhà xuất bản Giáo dục

2010

35

Giáo trình thuế (Lý thuyết, Bài tập và bài giải)

Lê Thị Thanh Hà

NXB Thống kê

2011

36

Bài tập thuế

Nguyễn Kim Quyến

NXB Lao động – Xã hội

2011

37

Giáo trình tâm lý học kinh doanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo

NXB Thống kê

2008

38

Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam

Nguyễn Như Phát

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội

2001

39

Giáo trình quản trị học

Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Liên Hiệp, Phạm Xuân Lan

NXB Phương Đông

2006

40

Quản trị học

Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam

NXB Thống Kê

1996

41

Quản trị học

Nguyễn Văn Trình, Phạm Văn Nam

NXB Lao động.

2003

42

Quản trị học những vấn đề cơ bản

Nguyễn Tấn Phước

NXB Thống kê

1995

43

Management

James A.F. Stoner, Charles Wankel

Management, Prentice Hall Inc

1996

44

Management,.

Robert Kreitner Fifth Edition

Houghton Mifflin

1992

45

 Nhà Lãnh Đạo 360 Độ

John C. Maxwell

   

46

Leadership Is an Art

Max De Pree

   
 

13. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình đào tạo Đại học Quản trị kinh doanh được xây dựng trên cơ sở khung chương trình Giáo dục đại học trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

Khối lượng kiến thức toàn chương trình được thiết kế gồm 136 tín chỉ chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng, phù hợp với chương trình giáo dục đại học đào tạo ngành Đại học quản trị kinh doanh.

Trên cơ sở chương trình khung, các Bộ môn xây dựng chương trình chi tiết các môn học, trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định, phê duyệt theo thủ tục quy trình xem xét, cập nhật hiệu chỉnh chương trình đào tạo vào đầu năm học mới. Chương trình được biên soạn theo hướng tinh giản số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên thực hành, đọc tài liệu và tự nghiên cứu.

                                                                             

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                        PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình