Đảng, đoàn thể

Đoàn thanh niên Khoa Kinh tế - Du lịch

8/25/2015 1:47:58 PM

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên chi Khoa Kinh Tế - DuLịch trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2014-2017

Căn cứ vào kết quả Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn TNCS Hồ ChíMinh Khoa Kinh Tế - Du Lịch Trường Đại học Hàng hải Việt Nam khóa XXXVI,nhiệm kỳ 2014 - 2017;

Căn cứ vào điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để đảm bảo sự lãnh đạotoàn diện trên các lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa.Đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai tròcác nhân, tập thể trong tổ chức Đoàn, nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng,nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn Trường đã đề ra. Ban Chấp hành Liê chi Đoàn khoa Kinhtế - Du lịch xây dựng quy chế làm việc của BCH Liên chi Đoànkhoa như sau:

CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆMVÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH LCĐ (BCH LCĐ)

Điều 1: Ban chấp hànhLiên chi Đoàn Khoa:

Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa là cơ quan lãnh đạo của ĐoànKhoa giữa 02 nhiệm kỳ đại hội đại biểu của Đoàn, có trách nhiệm và quyền hạn:

Cụ thể hoá và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, củaĐoàn cấp trên đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MinhTrường Đại học Quảng Bình, Nghị quyết của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2017.Quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên củaĐoàn Khoa, xây dựng và phát huy năng lực cả hệ thống tổ chức Đoàn trong khoa,đảm bảo phát huy được tính xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực góp phầnthực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường.

Phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong vàngoài trường để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phongtrào thanh niên.

Định kỳ 01 tháng họp một lần để kiểm điểm đánh giá lại tình hìnhcác mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên (có thể triệu tập những cuộc họpđột xuất khi cần thiết). Kịp thời xin ý kiến của Chi bộ, Ban lãnh đạo khoa cónhững chủ trương giải pháp xử lý những phát sinh phù hợp với đường lối chungcủa đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2Bí thưLiên chi Đoàn Khoa:

Bí thư Liên chi Đoàn Khoa giữ trọng trách lãnh đạo chung, chịutrách nhiệm trước Chi bộ, Đoàn trường, Ban lãnh đạo khoa về công tác Đoàn khoa,chịu trách nhiệm công tác đối nội, đối ngoại, chủ trì công việc của BCH Đoànkhoa theo quy chế.

Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thốngnhất trong nội bộ Đoàn, nhất là trong BCH Đoàn khoa.

Điều 3: Phó bí ThưLiên chi Đoàn Khoa:

Thay mặt đồng chí Bí thư LCĐ khi đi vắng, giải quyết những côngviệc được Bí thư uỷ quyền và báo cáo lại kết quả điều hành  công việc chođồng chí Bí Thư.

Thực hiện các quy định báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theoyêu cầu của Đoàn cấp trên, Chi bộ, Ban Lãnh đạo khoa, đồng thời chỉ đạo cho cácchi đoàn và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc thông tin hai chiều về hoạtđộng của Đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc và các đồng chí UV.BCH LCĐ.

Điều 4: Uỷ viên BCHLCĐkhoa:

Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu nắm tình hình chung về hoạtđộng của Đoàn viên góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của BCHLCĐ.

Mỗi đồng chí uỷ viên thường vụ phải chịu trách nhiệm tổ chức chỉđạo thực hiện các kế hoạch, Nghị quyết của LCĐ khoa, nhất là lĩnh vực được phâncông, và đơn vị phụ trách. đồng thời có trách nhiệm báo cáo với BCH những vấnđề đạt được, chưa được và những giải pháp chỉ đạo và thực hiện.

CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆMVÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ỦY VIÊN BCH LCĐ khoa

Điều 5: Uỷ viên Banchấp hành LCĐ khoa:

Có trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến về các chủ trương của LCĐnhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo. Thực hiện phê bình và tự phê bình, tăngcường sự đoàn kết nhất trí của BCH LCĐ khoa, thực hiện nghiêm túc tập trung dânchủ, tập thể lãnh đạo và các nhân phụ trách. Thường xuyên đề xuất, có nhữnggiải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng, Ban Lãnh đạo khoa về công tác Đoàn Khoa.

Triển khai đến cán bộ đoàn, đoàn viên các kế hoạch,  Nghịquyết của Đảng, Ban Giám hiệu, Đoàn trường, LCĐ khoa. Đồng thời xây dựng chươngtrình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Đoàn nhằm xây dựng hìnhảnh người đoàn viên của đơn vị mình: vững về chính trị, chắc về tư tưởng, năngđộng, sáng tạo chủ động tổ chức các hoạt động. Mỗi UV. BCH LCĐ phải gương mẫuchấp hành và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, của tổ chức Đoàn và vận động cán bộ đoàn viên, Sinh viên cùng thực hiện,làm tốt nghĩa vụ công dân.

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀMVIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC          

Điều 6. Nguyên tắc vàchế độ làm việc

1. Ban Chấp hành LCĐlàm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụtrách. 

2. BCH LCĐ họp 1 tháng 1 lần và họp bất thường khi cần thiết(tùy theo tính chất, nội dung của kỳ họp BCH LCĐ có thể họp BCH LCĐ mở rộng nếuthấy cần thiết).

Điều 7. Chế độ tự phêbình và phê bình

1. Mỗi đồng chí ủy viên Ban chấp hành phải thường xuyên tự kiểmtra và thực hiện tốt chế độ tự phê bình theo quy định của Đảng và Nhà nước đốivới Đảng viên, Đoàn viên và cán bộ công chức.

Điều 8. Khen thưởng vàkỷ luật

1. Việc khen thưởng hoặc kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành LCĐ thựchiện theo Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các quy định hiệnhành của Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Hằng năm và toàn khóa căn cứ vào kết quả, thành tích công tácvà việc chấp hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành hoặc tính chất mức độ viphạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành để có hình thức khen thưởng hoặc kỷluật đối với các ủy viên Ban chấp hành LCĐ.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều 9: Tổ chức thựchiện

1. Cán bộ Đoàn là uỷ viên Ban chấp hành LCĐ, Cán bộ lớp,chi đoàn chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này (kể từ ngày ký).

2. Những trường hợpkhác không được quy định tại Quy chế này, Bí thưLCĐ sẽ trực tiếp giải quyết.Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu cần phải thay đổi để phù hợp với thựctiễn công tác, BCH sẽ triệu tập Hội nghị toàn thể Ban chấp hành LCĐ thảo luận,thống nhất và quyết định.

 

CƠ CẤU TỔCHỨC

 

1. Đ/c. Ths Nguyễn Thị Thu Ngọc – Bí thư BCH LCĐ Khoa Kinhtế - Du lịch.

2. Đ/c. Phạm Thị Bích Thủy – Phó Bí thư BCH LCĐ Khoa Kinh tế- Du lịch.

3. Đ/c. Phan nữ Ý Anh – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa Kinh tế - Dulịch.

4. Đ/c. Nguyễn Đức Nam – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa Kinh tế - Dulịch.

5. Đ/c. Nguyễn Linh Nga – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa Kinh tế - Dulịch.

6. Đ/c.Đinh Kiều Oanh – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa Kinh tế - Dulịch.

7. Đ/c. Đoàn Long Khánh – Uỷ viên BCH LCĐ Khoa Kinh tế - Dulịch.

 

DANHSÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014 - 2017

STT

Họ và tên

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

ĐƠN VỊ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

1

Nguyễn Thị Thu

Ngọc

Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn

Chi đoàn CB-GV

Thạc sỹ

 

2

Phạm Thị Bích

Thủy

Giảng viên, Phó Bí thư Liên chi đoàn

Chi đoàn CB-GV

Đang học Cao học

 

3

Phan Nữ Ý

Anh

Giảng viên, ủy viên BCH Liên chi đoàn

Chi đoàn CB-GV

Thạc sỹ

 

4

Nguyễn Đức

Nam

Sinh viên, Lớp trưởng

ĐH QTKD K55

SV

 

5

ĐinhKiều

Oanh

Sinh viên, Bí thư chi đoàn

CĐ KT K55

SV

 

6

Nguyễn Linh

Nga

Sinh viên, Bí thư chi đoàn

ĐH KT K54

SV

 

7

Đoàn Long

Khánh

Sinh viên, Lớp trưởng

ĐH KT K53

SV

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Chi bộ Khoa Kinh tế - Du lịch 8/14/2015 9:02:38 AM

  Góc nhìn sinh viên 7/30/2015 8:36:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình