Thông báo Sinh viên

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014 - 2015

6/5/2015 3:49:39 PM
Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 53. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng giờ.


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHÓALUẬN TỐT NGHIỆP

KHOA: KINH TẾ- DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số   / QĐ-ĐHQB, ngày  tháng  năm 2015  của Hiệu trưởng 

Trường Đại học QuảngBình)

I. LỚP ĐẠI HỌC KẾTOÁN KHÓA 53 ( 12 sinh viên)

SÁNG 09/06/2015

Địa điểm: Phòng chuyên đề – Tầng III khốivăn phòng khoa

Thời gian: Từ 7h30’ đến 11h30’ theo trình tựnhư sau:

 1. Tên khóaluận: “ Kế toán tiêu thụ và xác định kếtquả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bốn Phương ”

Sinh viênthực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Liên

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Trần Tự Lực

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh

Phản biện 2

4

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Thư ký

 2. Tên khóaluận: “ Kế toán chi phí sản xuất vàtính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh ”

Sinh viênthực hiện: Trần Thị Thu Huyền

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Trần Tự Lực

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trương Thùy Vân

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh

Phản biện 2

4

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Thư ký

 3. Tên khóaluận: “ Kế toán nguyên liệu vật liệu tạiCông ty cổ phần gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên – Nghệ An ”

Sinh viênthực hiện: Lê Thị Kiều Oanh

Giảng viênhướng dẫn: ThS.Trần Tự Lực

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh

Phản biện 2

4

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Thư ký

4. Tên khóa luận: “ Hoàn thiệncông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phầnCosevco 1.5 ”

Sinh viênthực hiện: Lê Thị Hồng

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Trương Thùy Vân

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS Phan Thị Thu Hà

Phản biện 1

3

ThS Hoàng Thị Dụng

Phản biện 2

4

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

5

ThS Lê Khắc Hoài Thanh

Thư ký

 5. Tên khóaluận: “ Hoàn thiện công tác lập và phântích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công tyTNHH Tổng công ty Thế Thịnh

Sinh viênthực hiện:  Phạm Thị Huyên

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Trương Thùy Vân

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Phản biện 1

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Phản biện 2

4

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

5

ThS. Lê Khắc Hoài Thanh

Thư ký

 6. Tên khóaluận: “ Hoàn thiện công tác tiền lương ởcông ty TNHH xây dựng tổng hợp Đồng Hới

Sinh viênthực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Trương Thùy Vân

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Phản biện 1

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Phản biện 2

4

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

5

ThS Lê Khắc Hoài Thanh

Thư ký

 CHIỀU 09/06/2015

Địa điểm: Phòng chuyên đề – Tầng III khối vănphòng khoa

Thời gian: Từ 13h30’ đến 17h30’ theo trình tự nhưsau:

7. Tên khóaluận: “Kế toán tiêu thụ và xác định kếtquả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nhi”

Sinh viênthực hiện: Nguyễn Thị Thúy

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Dụng

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Dương Hải Long

Phản biện 1

3

ThS. Trương Thùy Vân

Phản biện 2

4

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Thư ký

 8. Tên khóaluận: “Phân tích cấu trúc tài chính tạiCông ty Cổ phần Bia Hà Nội”

Sinh viênthực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trang

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Phản biện 1

3

ThS. Dương Hải Long

Phản biện 2

4

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Ủy viên

5

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Thư ký

 9. Tên khóa luận: “ Hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phầnLạc An – Hà Tĩnh ”

Sinh viênthực hiện: Phạm Thị Tuyết

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hà

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trương Thùy Vân

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 2

4

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

5

ThS Trần Ngọc Thùy Dung

Thư ký

 10. Tên khóaluận: “ Kế toán tiêu thụ và xác định kếtquả kinh doanh tại Công ty cổ phần Chánh Hòa

Sinh viênthực hiện:  Nguyễn Thị Hằng

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hà

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trương Thùy Vân

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 2

4

ThS Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

5

ThS Trần Ngọc Thùy Dung

Thư ký

 11. Tên khóaluận: “ Thực trạng kế toán nguyên liệu,vật liệu tại công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Đại Thành An

Sinh viênthực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Chung

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hà

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trương Thùy Vân

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trần Tự Lực

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 2

4

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

5

CN. Dương Thị Ngọc Sáu

Thư ký

 12. Tên khóaluận: “ Kế toán tiêu thụ thành phẩm vàxác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thiên Tân”

Sinh viênthực hiện: Hồ Thị Thảo Ngân

Giảng viênhướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Hà

Hội đồngđánh giá khóa luận gồm:

1

ThS. Trương Thùy Vân

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trần Tự Lực

Phản biện 1

3

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Phản biện 2

4

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

5

CN. Dương Thị Ngọc Sáu

Thư ký

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           (đã ký)

 

                                                                           PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình