Thông báo Sinh viên

LỊCH ĐIỀU CHỈNH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

5/30/2012 9:53:25 AM
Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học kế toán Khóa 50, yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng giờ. Sinh viên nào không đến đúng thời gian quy định, sẽ không được bảo vệ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                KHOA KINH TẾ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 Quảng Bình, ny 29 tháng 05 m 2012

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN KHOA KINH TẾ

        SÁNG 01/06

Địa điểm: Phòng hội trường tầng 4

Thời gian: Từ 7h30’ đến 11h30’ theo trình tự như sau

1. Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH xây dựng Việt Hà

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyên

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.NCS Trần Tự Lực

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 

2. Tên Khóa luận: “Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Thế Thịnh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.NCS Trần Tự Lực

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 

3. Tên Khóa luận: “Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSEVCO

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mai Sương

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.NCS Trần Tự Lực

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 

4. Tên Khóa luận: “Một số vấn đề về kế toán cho vay tại NH NN và PTNT chi nhánh huyện Hưng Yên-Nghệ An

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lê

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Hoàng Thị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

 

5.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu tại doanh nghiệp nhà nước viễn thông QB

Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Thu Hiền

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Hoàng Thị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

 

6.Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hữu Huệ

Sinh viên thực hiện: Ninh Thị Miền

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phan Thị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

 

7.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH XDTH Thành Nam

Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Tuyết Mai

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phan Thị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

 

8.Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại số 666

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hằng

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phan Thị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

 

9.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị y tế Y Việt

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lịch

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phan Thị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

      CHIỀU 01/06

Địa điểm: Phòng hội trường tầng 4

Thời gian: Từ 13h15’ đến 17h30’ theo trình tự như sau

1.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP gốm sứ và xây dựng COSEVCO QB

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Trương Thùy Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

 

2.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Minh

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thu Hiền

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Trương Thùy Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

 

3. Tên Khóa luận: “Thực trạng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Minh Hóa

Sinh viên thực hiện: Lương Thành Đạt

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

 

4.Tên Khóa luận: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xi măng Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Tăng Thị Thúy

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Phan Thị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thùy Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

 

5.Tên Khóa luận: “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Mai Linh- QB

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Liên

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trương Thùy Vân

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

 

6.Tên Khóa luận: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tĩnh Phương

Sinh viên thực hiện: Tạ Văn Tường

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trương Thùy Vân

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

 

7.Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Lợi Lệ Thủy- QB

Sinh viên thực hiện: Võ Thị Minh Lý

Lớp ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trương Thùy Vân

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

 

8.Tên Khóa luận: “Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Mỹ Hương

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trương Thùy Vân

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

 

9.Tên Khóa luận: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy cơ khí tổng hợp-công ty TNHH địa cầu xanh

Sinh viên thực hiện: Dương Thị Vinh

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trương Thùy Vân

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trương Thùy Vân

Ủy viên

       SÁNG 02/06

Địa điểm: Phòng hội trường tầng 4

Thời gian: Từ 7h30’ đến 11h30’ theo trình tự như sau

1.Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại NH Sài Gòn thương tín chi nhánh QB

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên

 

2.Tên Khóa luận: “Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Trường Tiến Lợi

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thanh Lương

Lớp: ĐHKT K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên

 

3.Tên Khóa luận: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại NHĐTPT Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dương

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Trần Tự Lực

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thư ký - Phản biện 2

3

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 

4.Tên Khóa luận: “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty CP mía đường Sông Con

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Vân

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: NCS.ThS. Trần Tự Lực

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thư ký - Phản biện 2

3

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 

5.Tên Khóa luận: “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của công ty CP Chánh Hòa

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Quỳnh Trang

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

 

6. Tên Khóa luận: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Công

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

 

7.Tên Khóa luận: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu Hà Tĩnh

Sinh viên thực hiện: Văn Thị Hải Yến

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

 

8.Tên Khóa luận: “Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty CP bảo hiểm PJICO chi nhánh QB

Sinh viên thực hiện: Trương Thị Lệ Duyên

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

NCS.ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

 

9.Tên Khóa luận: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn xây dựng Toàn Quyền-Đồng Hới-QB

Sinh viên thực hiện: Hà Thị Thắm

Lớp: ĐHQTKD K50

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình