Giới thiệu

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học2018 -2019

12/18/2018 10:41:11 AM

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Bộ môn

1

Kế toán quản trị

Học phần cung cấp các kiến thức một cách tổng quan hoạt động Kế toán quản trị, bao gồm: Lịch sử ra đời và phát triển của kế toán quản trị; các công cụ của kế toán quản trị trong việc hỗ trợ nhà quản trị phân tích và ra quyết định về hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần Kế toán quản trị sinh viên có thể vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán quản trị trong doanh nghiệp, phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

 

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

2

Phân tích hoạt động kinh doanh

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm tình hình sản xuất của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động và các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...). Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần phân tích hoạt động kinh doanh, sinh viên cần nắm vững kiến thức về lý thuyết và vận dụng các công cụ phân tích để đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh viêc trong việc tiếp thu kiến thức thông qua các bài tập ví dụ mang tính thực tiễn.

        Điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...); Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.

 

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

Học phần Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về các vấn đề kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức đã được học vào phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức công tác tài chính kế toán, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề được đặt ra trong quá trình thực hiện công tác tài chính kế toán của đơn vị thực tập.

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

4

Kế toán ngân hàng

       Học phần Kế toán ngân hàng cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về các hoạt động kế toán trong ngân hàng thương mại, bao gồm hoạt động ngân quỹ, hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán, hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng. Học phần giúp sinh viên có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiểu và vận dụng pháp luật kế toán hiện hành dành cho ngân hàng thương mại.

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

5

Kế toán chi phí

         Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo chi phí ở các doanh nghiệp theo các mô hình khác nhau giúp sinh viên có thể tổ chức, thực hiện công tác kế toán ở các cấp độ khác nhau của lĩnh vực kế toán tài chính.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức để vận dụng vào việc phân loại chi phí, tính đúng, tính đủ chi phí thực tế phát sinh, từ đó có thể tập hợp, tổng hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm theo nhiều cách thức khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể phát sinh trong thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên có khả năng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một doanh nghiệp cụ thể.

 

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

6

Kế toán tài chính II

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch, xây lắp

4

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi giữa kỳ

Thi viết cuối kỳ

KT

7

Kế toán máy

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán, giúp sinh viên có thể tiếp cận và sử dụng được phần mềm kế toán đang áp dụng tại các doanh nghiệp.

Sau khi học xong học phần, sinh viên phải có khả năng vận dụng những kiến thức được học để thao tác trên phần mềm kế toán, cách mở sổ kế toán, cách lập chứng từ, định khoản, vào sổ, lưu chứng từ, lập các báo cáo tài chính, quyết toán thuế

 

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi thực hành

KT

8

Chuyên đề kế toán (Thay thế KLTN)

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

 Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng đề cương và viết một chuyên đề về lĩnh vực kế toán.

Giúp sinh viên có khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức đã được học vào phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức công tác tài chính kế toán, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề được đặt ra trong quá trình thực hiện công tác tài chính kế toán của đơn vị thực tập.

 

2

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

9

Tổ chức công tác kế toán (Thay thế KLTN)

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

 Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về các vấn đề kế toán trong các doanh nghiệp nói chung cũng như tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán…

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

10

Thực tập tốt nghiệp

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chuyên ngành

 

5

Kỳ 2

Chấm điểm nội dung báo cáo, thi vấn đáp

KT

11

Khóa luận tốt nghiệp

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chuyên ngành

5

Kỳ 2

Chấm vấn đáp và nội dung báo cáo

KT

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Bộ môn

1

Kế toán tài chính I

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam, các khái niệm, nguyên tắc kế toán; kế toán chi tiết, tổng hợp các phần như kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng vận dụng được được kiến thức kế toán cho các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, hạch toán các phần hành như kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí kinh doanh, doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

 

4

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi giữa kỳ

Thi viết cuối kỳ

KT

2

Tài chính - tiền tệ

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt động thị trường tài chính; cung cấp các lý thuyết cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.

 Cung cấp cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành.

-Sau khi học xong, sinh viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm thực hiện được tổ chức, điều hành, các công tác kế  toán ngân hàng. Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp và xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước.

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thảo luận nhóm

Thi viết cuối kỳ

KTCS

3

Marketing căn bản

Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, phương pháp nghiên cứu marketing, phương pháp nghiên cứu thị trường, các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối,…

Áp dụng được các lý thuyết Marketing đã được học để giải thích, vận dụng được vào các tình huống thực tế; Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp; Điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả bằng văn bản, thuyết trình và viết.

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc.

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

4

Kinh tế vĩ mô

- Cung cấp cho sinh viên lý luận chung về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô; Phương pháp phân tích và xác định một số tài khoản quốc gia cũng như mối liên hệ giữa các tài khoản quốc gia; Phân tích thống kê các chỉ tiêu trong nền kinh tế, biến số kinh tế; Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế (chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính sách tiền tệ,...) đến tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế; Phương pháp tính và phân tích chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu thất nghiệp cũng như việc tác động các chỉ tiêu này đến tăng trưởng kinh tế.

- Sau khi ra trường sinh viên biết vận dụng phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, nhận định môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, các vấn đề về chính sách và hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể thay thế thi kết thúc học phần

KTCS

5

Thuế

     Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật thuế và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, động viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu thuế.

     Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học có thể xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước

Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu về các luật thuế của Nhà nước. Qua đó, mỗi cá nhân còn có thể đánh giá được mức độ cởi mở cũng như môi trường doanh nghiệp mà chính sách mỗi đất nước mang lại cho các cá nhân nói riêng cũng như tổ chức, doanh nghiệp của các nước nói chung

2

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thảo luận nhóm

Thi viết cuối kỳ

QTKD

6

Thực tập tổng hợp

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chuyên ngành

3

Kỳ 2

Chấm vấn đáp và nội dung báo cáo

KT

7

Tài chính doanh nghiệp

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp như: Phân tích giá trị thời gian của tiền; Phân tích vốn kinh doanh trong doanh nghiệp; Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính.

Nắm bắt và sử dụng được những công cụ và kỹ thuật quản lý tài chính để thực hiện tốt chức năng của một nhà quản trị tài chính doanh nghiệp; Thu thập và phân tích thông tin để đề xuất các quyết định về tài chính.

Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh viêc trong việc tiếp thu kiến thức thông qua các bài tập, ví dụ mang tính thực tiễn

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thảo luận nhóm

Thi viết cuối kỳ

KTCS

8

Kế toán tài chính II

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chuyên ngành

Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch, xây lắp

4

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi giữa kỳ

Thi viết cuối kỳ

KT

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Bộ môn

1

Tài chính - Tiền tệ

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất hoạt động thị trường tài chính; cung cấp các lý thuyết cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.

 Cung cấp cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành.

Sau khi học xong, sinh viên được cung cấp các kiến thức về các hoạt động cơ bản của các tổ chức tài chính. Cung cấp cho người học các kỹ năng phân tích tài chính của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, sinh viên đánh giá được những vấn đề về pháp luật, môi trường kinh doanh của các tổ chức tín dụng.

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thảo luận nhóm

Thi viết cuối kỳ

KTCS

 

Kế toán tài chính 1

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp kiến thức chyên ngành

         Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam, các khái niệm, nguyên tắc kế toán; kế toán chi tiết, tổng hợp các phần như kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất.

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng vận dụng được được kiến thức kế toán cho các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp, hạch toán các phần hành như kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí kinh doanh, doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

 

4

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi giữa kỳ

Thi viết cuối kỳ

KT

3

Nguyên lý thống kê

Cung cấp cho sinh viên những  kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê, tính toán thành thạo các chỉ tiêu thống kê thông dụng trong các doanh nghiệp. Giúp sinh viên nắm bắt các kỹ năng phân tích, nắm bắt các phương pháp phân tích kết quả và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.

 Sau khi kết thúc học phần sinh viên tính toán, phân tích được chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất và xác định các chỉ số về doanh thu, năng suất lao động, các chỉ số kinh tế phức tạp khác và tìm kiếm những nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động của các chỉ số kinh tế.

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KTCS

4

Luật kế toán

Phát triển, củng cố và hoàn thiện kĩ năng nghề nghiệp thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành

Học phần Luật kế toán cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành  về các văn bản Luật, chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến ngành nghề và thi hành Luật trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để phân biệt các văn bản hướng dẫn thi hành đối với kế toán doanh nghiệp, phải vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các doanh nghiệp, đồng thời trong quá trình thảo luận và thuyết trình nhóm, sinh viên sẽ rèn luyện được một số các kỹ năng như: hoạt động nhóm, thuyết trình, …

 

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

5

Thuế

       Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, nội dung của từng luật thuế và bổ trợ kiến thức cho việc nghiên cứu kinh tế ngành. Ngoài ra, học phần sẽ  giúp người học hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa và vai trò của từng luật thuế đối với nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó, sinh viên hiểu hơn về các chính sách khuyến khích, động viên hay hạn chế, giới hạn các ngành nghề của nền kinh tế. Và sinh viên sẽ nắm được việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước từ việc thu thuế.

      Sinh viên sẽ có khả năng điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...). Ngoài ra, người học có thể xác định, đánh giá những vấn đề về pháp luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước

      Sinh viên sẽ trau dồi hơn về kỹ năng tự nghiên cứu về các luật thuế của Nhà nước.

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

6

Tài chính doanh nghiệp

Tổ chức, điều hành, thực hiện các công tác liên quan đến tài chính của doanh nghiệp; Phân tích các vấn đề liên quan đến tài chính như: lựa chọn lãi suất, lựa chọn nguồn vốn đầu tư... để đề xuất các quyết định phù hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện tại; Ứng dụng các học thuyết kinh tế như EOQ, JIT, Lý thuyết cơ cấu vốn... vào việc tổ chức, điều hành các hoạt động liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng phân tích phục vụ cho các quyết định tài chính như quyết định về vốn, quyết định về tài sản và các quyết định liên quan đến tài chính doanh nghiệp khác; Có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài chính để phát triển kỹ năng phân tích.

 

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thảo luận nhóm

Thi viết cuối kỳ

QTKD

7

Kế toán tài chính 2

      Kế toán tài chính 2 cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về các vấn đề về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch, xây lắp

4

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi giữa kỳ

Thi viết cuối kỳ

KT

8

Tiếng Anh chuyên ngành 1

Cung cấp cho người học một lượng từ vựng, thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành kế toán.

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, nghe, nói, và viết Tiếng Anh giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để thực hành thảo luận, chia sẻ thông tin, tiếp cận nguồn thông tin trong các lĩnh vực kinh tế trong môi trường quốc tế, đặc biệt là chuyên ngành kế toán.

2

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KTCS

9

Kinh tế lượng

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về kinh tế lượng, ước lượng các vấn đề kinh tế trong thực tiễn như lý luận chung về nghiên cứu kinh tế lượng; Phương pháp phân tích và ước lượng các dạng hàm hồi quy; phân tích các thuộc tính và đặc điểm của mô hình; Phát hiện và nhận biết các biến cố của mô hình cũng như biện pháp khắc phục; nắm được cách phân tích, giải thích mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế, hiện tượng kinh tế.

- Sau khi học xong học phần này sinh viên có kỹ năng cơ bản về lập mô hình và phân tích các mối quan hệ tuyến tính, quan hệ nhân quả của các vấn đề kinh tế, nhận định các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến vấn đề ước lượng trong thực tiễn. Sử dụng tốt các công cụ SPSS, Eview cho việc phân tích mối quan hệ trong thực tiễn.

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể thay thế thi kết thúc học phần

KTCS

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Bộ môn

1

Kinh tế học đại cương

Nhận thức các lý thuyết cung cầu hàng hoá và giá cả thị trường, lỳ thuyết về hành vi tiêu dùng, hành vi sản xuất; tính toán được các chỉ tiêu sản lượng và thu nhập quốc gia; mô tả mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

Phân tích quan hệ cung cầu hàng hoá và xác định giá cân bằng; phân tích hành vi người tiêu dùng và hành vi nhà sản xuất trong cơ chế thị trường; giải thích sự biến động của nền kinh tế cũng như tác động của các chính sách đối với nền kinh tế; phân tích các thông tin kinh tế thị trường

 

2

Kỳ 1

Các bài kiểm tra thường xuyên, bài thi viết kết thúc học phần

KTCS

2

Kinh tế vi mô

Ứng dụng các học thuyết kinh tế vi mô trong tổ chức, điều hành các hoạt động quản lý trong doanh nghiệp. Đánh giá, xác định các vấn đề về pháp luật, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh trong và ngoài nước.

Sinh viên có các kỹ năng khi làm việc như: Kỹ năng am hiểu các nguyên tắc kinh tế cơ bản và vận dụng những nguyên tắc này để nhận biết và lý giải diễn biến sự kiện kinh tế diễn ra mỗi ngày. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và viết. Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

3

Kỳ 1

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

3

Quản trị học

       Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị học. Hiểu được lịch sử phát triển của các tư tưởng quản trị. Hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức, môi trường hoạt động của tổ chức; nhà quản trị, các quyết định của nhà quản trị và các chức năng quản trị. Vận dụng những kiến thức được trang bị để thực hiện những vấn đề trong thực tiễn và trong việc nghiên cứu học tập các học phần chuyên ngành có liên quan.

Nhận diện phân tích được cấp bậc, kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản trị trong một tổ chức. Vận dụng kiến thức để thực hiện hoạt động ra quyết định của nhà quản trị. Nhận diện chức năng của nhà quản trị và vận dụng trong thực tế.

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

4

Marketing căn bản

       Học phần cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, phương pháp nghiên cứu marketing, phương pháp nghiên cứu thị trường, các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối,…

       Áp dụng được các lý thuyết Marketing đã được học để giải thích, vận dụng được vào các tình huống thực tế; Phân tích vấn đề để đề xuất kế hoạch, chiến lược, quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp; Điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...); Giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả bằng văn bản, thuyết trình và viết.

 

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

QTKD

5

Nguyên lý kế toán

Nội dung môn học bao gồm kiến thức cơ bản về kế toán bao gồm: Khái niệm, đối tượng và lịch sử hình thành và phát triển của kế toán; đặc điểm của kế toán; các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận; các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá,  phương pháp tài khoản và ghi kép, phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán), Phương pháp kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó, học phần cũng giúp sinh viên  tiếp cận với những nguyên lý mới, những thành tựu mới trong lĩnh vực kế toán mới trong nước và trên thế giới.

 

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

KT

6

Kinh tế vĩ mô

- Cung cấp cho sinh viên lý luận chung về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô; Phương pháp phân tích và xác định một số tài khoản quốc gia cũng như mối liên hệ giữa các tài khoản quốc gia; Phân tích thống kê các chỉ tiêu trong nền kinh tế, biến số kinh tế; Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế (chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính sách tiền tệ,...) đến tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế; Phương pháp tính và phân tích chỉ tiêu lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ tiêu thất nghiệp cũng như việc tác động các chỉ tiêu này đến tăng trưởng kinh tế.

- Sau khi ra trường sinh viên biết vận dụng phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, nhận định môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, các vấn đề về chính sách và hành lang pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể thay thế thi kết thúc học phần

KTCS

7

Môn học tự chọn (chọn 3/6  tín chỉ)

 

3

Kỳ 2

 

 

 

1. Thị trường chứng khoán

     Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và cách thức tiến hành giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải nắm được phương pháp định giá chứng khoán.

Rèn luyện cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc. Bổ trợ kiến thức cho sinh viên khi ứng tuyển vào vị trí chuyên viên tài chính.

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

Bài tập lớn hoặc tiểu luận có thể thay thế thi kết thúc học phần

QTKD

 

2. Kinh tế phát triển

- Học phần này là một học phần cơ sở đối với các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và kế toán. Học phần Kinh tế phát triển có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế học phát triển trong điều kiện cụ thể của các nước đang phát triển, tổng kết và nghiên cứu những cách thức để tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững với mục đích chuyển nền kinh tế từ trình độ phát triển thấp lên trình độ phát triển cao hơn gắn với sự công bằng xã hội. Học phần đề cập nội dung phân tích ba khía cạnh cơ bản của phát triển kinh tế là tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển; chiến lược và sách lược phát triển kinh tế của các nước đang phát triển, trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, vận dụng các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá những biến động của nền kinh tế. Từ đó đề xuất kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế, có thể điều hành công tác quản trị chung của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực quản trị riêng biệt (marketing, nhân sự, sản xuất, tài chính, văn phòng...).

3

Kỳ 2

Kiểm tra thường xuyên

Thi viết cuối kỳ

 

KTCS

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình